Hebrew English French Arabic Russian

שלום לכל המתנדבים!
מגוון הפעולות הנדרשות משתנה בהתאם לצרכים אולם רוב הבקשות לסיוע הן מהתחומים הבאים:

 • - פעילות במשפחתונים לילדים לעובדים חיוניים
 • - סיוע למבודדים ואנשים שלא יכולים לעזוב את ביתם
 • - סיוע לחקלאים
לקראת ובמהלך ההתנדבות אנחנו מבקשים להישמע לנהלים שפורסמו ע"י משרד הבריאות, עליכם לקרוא אותם בעיון:
 • - ההנחיות חלות על כולם!
 • - יש לשטוף ידיים לפני ואחרי כל התנדבות.
 • - יש לשמור על מרחק של 2 מטרים לפחות מכל אדם (להשתדל ולהקפיד מאד על כך במקומות שיש בהם לא מעט אנשים כגון סופרמרקט ומשפחתונים).
 • העברה של כסף/ מצרכים תיעשה באופן הבא:
  א. על המתנדב להשאיר את המשלוח מחוץ לבית מבקש הסיוע, על סף הדלת. לדפוק על הדלת ולציין שפרק את המשלוח מטעם "לב אחד"
  ב. לאחר מכן, על המתנדב לשמור על מרחק של 2 מטרים מחוץ לדלת. אם מבקש הסיוע רוצה להעביר דבר-מה, עליו להשאיר אותו מחוץ לדלת, כאשר המתנדב מרוחק ממנה 2 מטרים לפחות.  כאמור, להקפיד על שטיפת ידיים לפני ואחרי כל משלוח.
   כל מעשה קטן, הוא למעשה מעשה גדול של חסד שבאמצעותו נצליח כחברה לעבור את המשבר,  כי כולנו לב אחד.